Back

ⓘ กีฬาในประเทศไทย - การกีฬาแห่งประเทศไทย, กีฬาแห่งชาติ, กีฬาคนพิการในประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา ..
                                               

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

                                               

กีฬาแห่งชาติ

กีฬาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดระหว่างภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี เริ่มกำหนดการแข่งขันโดย องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก ถึง ครั้งที่ 19 และตั้งแต่กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เป็นต้นมา บริหารจัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย และยังถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาหลากชนิด ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ การแข่งขันนั้นเริ่มต้นครั้งแรกด้วยกีฬาเพียง 5 ชนิดกีฬา และนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพียง 716 คน จนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 12.000 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้มีนักกีฬาเข้าร่วมแ ...

                                               

กีฬาคนพิการในประเทศไทย

กีฬาคนพิการในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของมูลนิธิ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทของความพิการ 5 รูปแบบคือ กีฬาคนตาบอด, กีฬาคนหูหนวก, กีฬาผู้พิการทางปัญญา, กีฬาผู้พิการทางสมอง, กีฬาความพิการแขนขา อัมพาต และโปลิโอ แต่ทั้งหมดยังคงอยู่กับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพียงองค์กรเดียว เพื่อรอการจัดตั้งสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ สำหรับรองรับงานในอนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนทำให้คนพวกนี้พิการโดยไม่รับผิดชอบ ไอเลว

                                               

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                                               

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะทำการคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพเพื่อจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป โดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่เข้าแข่งขันนั้นจะต้องเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาใดๆ ก็ตาม รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนด้วย ส่วนนักศึกษานั้นหมายถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของสำนักงานการอาชีวศึกษา ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.

                                               

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนิติบุคคลเอกชนประเภทสมาคมกีฬา ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลฟุตบอลในประเทศไทย รวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2459 อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2468 และเข้าร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2500

                                               

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นมหกรรมกีฬาเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา จัดระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้มีอายุระหว่าง 14-18 ปี การแข่งขันจะมีขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน ในประวัติศาสตร์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 30 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไป คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ...

                                               

กีฬาคนพิการแห่งชาติ (ประเทศไทย)

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการที่ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการชนิดต่าง ๆ โดยจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ แต่จัดการแข่งขันได้เพียง 1 ปีก็ต้องงดการจัดการแข่งขันไปในปี พ.ศ. 2519-2521 เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ต่อมาได้มีการเริ่มจัดการแข่งขันคนพิการขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาคนพิการมากขึ้น จึงได้ขยายการแข่งขันอ ...

                                               

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือที่นิยมเรียกว่า สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อเวลา 16:45 นาฬิกา ของวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2525 ศูนย์เยาวชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณประกอบด้วยสนามกีฬาประเภทต่างๆ คือสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งมาตรฐาน สนามแข่งขันกีฬาในร่มทุกประเภท เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งปร ...

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 หรือ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทย การแข่งขันครั้งนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ. 2530 มีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน ฟุตบอล ยูโด ลอนเทนนิส เซปักตะกร้อ ยิงปืน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ยกน้ำหนัก และโบว์ลิ่ง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเขตต่างๆ รวมทั้งกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาสมัครเล่น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 3.000 คน ในการแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อจาก การ ...

                                               

ประเทศไทยในซีเกมส์

ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครบทุกครั้ง โดยไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2502 และเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์มากที่สุด โดยไทยคว้าเหรียญทองมากที่สุดในการแข่งขันซีเกมส์ 2007

                                               

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 หรือสุพรรณบุรีเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2557 โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตัดเลือกจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และจังหวัดสุพรรณบุรี เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว นับครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรก คือกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ดอนเจดีย์เกมส์ และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เมื่อปี 2549 สุพรรณบุรีเกมส์ และเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีก้าวไกลไปมากในขณะที่พฤติกรรมของแฟนกีฬาก็เปลี่ยนแปลงไป แต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งจะสามารถชมการแข่ ...

                                               

การชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทครั้งแรกในประเทศไทย

การชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทครั้งแรกในประเทศไทย โดยปกติแล้วในวงการมวยหรือการชกมวยในประเทศไทย มักจะไม่ค่อยได้มีการจัดมวยสากลหรือแม้แต่กระทั่งมวยไทยก็ตามในรุ่นที่เกินกว่าไลท์เวทขึ้นไป และยิ่งหากเป็นการชิงแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวี่เวทที่มีนักมวยต่างชาติเป็นเจ้าของตำแหน่งด้วยแล้ว ยิ่งเป็นไปได้ยาก แต่ว่า ที่จริงแล้วเคยมีการชกชิงแชมเปี้ยนโลกในรุ่นเฮฟวี่เวทมาแล้วครั้งหนึ่งในประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวตราบจนบัดนี้ คือในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ที่ จ.เชียงใหม่ เป็นการชกป้องกันตำแหน่งระหว่าง จอห์นนี่ เนลสัน Johnny Nelson แชมป์โลกผิวดำชาวอังกฤษ กับ นิโคไล คัลพิน Nikolai Kulpin ผู้ท้าชิงชาวรัสเซีย ...

                                               

การเล่นกีฬาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำแข็ง, ยิงปืน, กอล์ฟเล็ก, การแข่งขันรถเล็ก, เทนนิส, แบดมินตัน, เครื่องร่อน โดยทรงเล่นกีฬาเหล่านี้มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดี นับเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา น่าสังเกตว่ากีฬาที่โปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัย ความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้น ๆ ซึ่งทรงพอพระทัยกับการเผชิญความท้าทายในเกมกีฬาเป็นอย่างมาก เ ...

                                               

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นการโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย เล่นกีฬา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพคู่คุณธรรมห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ โดยการใช้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ

                                               

ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์

ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ หรือ แฟร์เท็กซ์ยิม เป็นชื่อของค่ายมวยไทยที่มีอยู่หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ดั้งเดิมได้รับการก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2518 โดยมีบรรจง บุษราคัมวงษ์ ผู้เป็นพ่อของเปรม บุษราคัมวงษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง

                                               

คิงส์คัพ (ประเทศไทย)

คิงส์คัพ เป็นการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นผู้ที่ได้รับเชิญ ซึ่งการแข่งขันทั้งหมดนี้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของกีฬา ฟุตบอล, มวยไทย, มวยสากลสมัครเล่น, ‎เซปักตะกร้อ, เรือใบ, กอล์ฟ และโปโลช้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอล ที่อาจมีการพิจารณาทีมฟุตบอลจากการแข่งอาเซียนฟุตบอลแชมเปียนชิพในบางช่วง

                                               

แชมป์กีฬา 7 เอชดี

ช่อง 7 เอชดี มีนโยบายสำคัญประการหนึ่ง ในอันที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาวงการกีฬาในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่เยาวชนไทย ให้ความสนใจกับการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย โดยเริ่มจากปี พ.ศ. 2527 ทางสถานีฯ ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนขึ้น ตามโครงการ แชมป์กีฬา 7 สี จนกระทั่งเกิดนักกีฬารุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศจำนวนมาก เช่น ศิริมงคล สิงห์วังชา อดีตแชมป์สภามวยโลก ในรุ่นแบนตั้มเวทและซูเปอร์เฟเธอร์เวท, เรวดี ศรีท้าว วัฒนสิน นักกรีฑา เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หลายสมัย, มนัสนันท์ แพงขะ - รัตนาภรณ์ อาลัยสุข นักกีฬาวอลเลย์บอลชา ...

                                               

ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย จัดโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                               

ทัวร์ ออฟ สยาม

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ทัวร์ ออฟ สยาม เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนมกราคม การจัดการแข่งขันดำเนินการโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบรรจุอยู่ในปฏิทินของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ทัวร์ ออฟ สยาม 2005 ระยะเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 มกราคม พ.ศ. 2548 ระยะทาง 859.8 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ เส้นทางผ่านจังหวัดแพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และไปเข้าเส้นชัยที่เขาใหญ่ นครนายก ครั้งที่ 2 แสงโสม ทัวร์ ...

                                               

โปโลช้าง คิงส์คัพ

โปโลช้าง คิงส์คัพ เป็นการแข่งขันโปโลช้าง ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติแล้ว ในแต่ละแมตช์ จะเป็นการแข่งขันระหว่างสองทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่นห้าคนและช้างห้าเชือก ซึ่งไม่มีเงินรางวัล หากแต่ได้รับถ้วยคิงส์คัพที่ทำจากสำริด การแข่งขันโปโลช้าง คิงส์คัพ ได้จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 ที่อำเภอหัวหิน โดยใช้ระยะเวลาในการแข่งขันครั้งดังกล่าวเพียง 2 วัน แต่ในภายหลังได้กลายมาเป็นรายการแข่งขันระดับสากลที่ได้รับความนิยมของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญ อาทิ พระราชวงศ์จากเยอรมนี, นักกีฬารักบี้ที่มีชื่อเสียงจากนิวซีแลนด์ ตลอดจนได้รับการตอบรับจากบุคคลที่มีชื่อเสียงชาวต ...

                                               

ประเทศไทยในพาราลิมปิก

ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาพาราลิมปิก ครั้งแรก ในการแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่สโตก แมนเดวิลล์ และนครนิวยอร์ก โดยมีผู้แข่งขันกรีฑา, ลอว์นโบวล์ และว่ายน้ำ โดยเข้าร่วมในการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งหลังจากนั้น แต่ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวเลย นักกีฬาทีมชาติไทยไม่ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2527 แต่ในครั้งถัดมา สกุล คำตัน เป็นนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลกีฬาพาราลิมปิกคนแรกของไทย เมื่อเขาคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันพุ่งแหลนชาย ประเภทเอ 3 และเอ 9 ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลเดียวในการแข่งขันคราวนั้น โดยต่อมาก็ไม่ได้รับเหรียญทองเลย จนกระทั่งการแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2543 ใน ...

                                               

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดขึ้นที่ประเทศไทย เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 และมีการจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 โดยในบางปีจะมีการรับเชิญทีมสโมสรมาร่วมแข่งด้วย ทีมที่ชนะสูงสุดคือฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งได้ไปถึง 15 สมัย

                                               

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนสคัพ

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนสคัพ เป็นการแข่งขันฟุตบอล ระดับสโมสรประจำปี ของประเทศไทย การแข่งขันฟุตบอลควีนสคัพนั้น จัดโดย ภาคีสโมสรควีนสคัพ โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2513 แต่ได้งดการแข่งขันเป็นจำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ ในปี 2518, 2528, 2541, 2544, 2548, 2550, 2551 และ เว้นวรรคการแข่งขันหลังจาก ครั้งที่ 34 สำหรับถ้วยรางวัลของการแข่งขันนั้น ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2513

                                               

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ ปี 2019

ฟุตบอลนักเรียน "แชมป์กีฬา7 สี แชมเปี้ยนคัพ ปี 2019" เป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนักเรียนชิงแชมป์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย ภายใต้การจัดการของช่อง 7 สี โดยมี บริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก

                                               

มวยไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

มวยไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ code: en is deprecated) เป็นการแข่งขันมวยไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของไทย โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่สนามหลวง ในกรุงเทพ บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง โดยรายการดังกล่าวมีแฟนมวยเข้าชม 300.000 ราย แปดผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะเข้าร่วมการแข่งขันแบบแพ้คัดออกภายในระยะเวลาหนึ่งวัน ซึ่งผู้ที่เป็นแชมป์คือผู้ที่สามารถชนะคู่ต่อสู้สามรายได้ภายในวันดังกล่าว โดยจะได้รับรางวัลและเข็มขัดรายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน และรายการต่อมาจะเป็นเทศกาลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระ ...

                                               

มวยไทยสภามวยโลก

มวยไทยสภามวยโลก หรือ WBC มวยไทย เป็นคณะกรรมการภายใต้อำนาจของ สภามวยโลก ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับการกำหนด, ควบคุมและดูแลรายการมวยไทยระดับอาชีพ รวมถึงเขตอำนาจเหล่านั้นทั่วโลก องค์กรยังปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานและกติกาสำหรับการแข่งขันมวยไทยทั้งหมด โดยได้รับการอนุมัติตามที่คณะกรรมการกีฬามวย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย WBC มวยไทย มีระเบียบปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นของตนเอง, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาในฐานะที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันชิงแชมป์มวยไทยในทุกระดับน้ำหนักด้วยการแข่งขันระดับอาชีพขั้นสูงสุด, มีการส่งเสริมให้กีฬาดังกล่าวได้รับค ...

                                               

มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ

มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ เป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นระหว่างประเทศ โดยจัดขึ้นที่ประเทศไทย เพื่อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 และมีการจัดต่อเนื่องทุกปี

                                               

ร้านสตาร์ซอคเก้อร์

ร้านสตาร์ซอคเก้อร์ เป็นร้านค้าปลีกซึ่งจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬา ลักษณะพิเศษที่สำคัญคือ มีของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในทวีปยุโรป และกิจการให้เช่าสื่อวีดิทัศน์บันทึกการแข่งขัน หรือช่วงจังหวะสำคัญในการแข่งขัน กีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล ร่วมด้วยสิ่งพิมพ์ในเครือสยามสปอร์ตทุกชนิด ดำเนินงานโดย บริษัท วรรคสร โปรโมชัน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 และมีสมลักษณ์ โหลทอง ภรรยาของระวิ ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด เป็นกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 15 แห่งทั่วประเทศ

                                               

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรบริหารหลักระดับประเทศสำหรับกีฬามวยอาชีพในประเทศไทย องค์กรนี้ทำหน้าที่จัดอันดับนักมวยแชมป์ประเทศไทย และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลในวงการมวยอีกด้วย

                                               

สยาม อินเตอร์ มัลติมีเดีย

บริษัท สยาม คอมิกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เมื่อแรกเริ่มเพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น ผ่านการเจรจาธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อครั้งแรกเป็น บริษัท สยาม อินเตอร์ คอมิกส์ จำกัด พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเป็น 20 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยาม อินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด พร้อมทั้งแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนขึ้นอีกเป็น 170 ล้านบาท โดยในปีถัดมา เพิ่มทุน ...

                                               

สยามกีฬารายวัน

สยามกีฬารายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ที่รายงานเฉพาะข่าวกีฬาและผลการแข่งขันกีฬา ฉบับแรกของประเทศไทย และมียอดจำหน่ายสูงที่สุดในประเทศไทยด้วย วางจำหน่ายฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2528 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สยามกีฬารายวันได้ปรับรูปแบบโดยรวมเอาหนังสือพิมพ์ฟุตบอลสยามรายวันและมวยสยามรายวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามกีฬารายวัน โดยก่อนหน้านั้นได้ควบเอาหนังสือพิมพ์สยามดาราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสยามกีฬารายวันด้วย

                                               

สยามสปอร์ตซินดิเคท

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ประเภทกีฬาและสันทนาการหลายชนิดคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อประสม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยระวิ โหลทอง อดีตหัวหน้าข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เริ่มจัดพิมพ์นิตยสารกีฬาสยามขึ้นเป็นฉบับแรก และมีนิตยสารสตาร์ซอคเก้อร์รายสัปดาห์ กับหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ ปัจจุบันมีวิลักษณ์ โหลทอง บุตรชายของระวิ เป็นประธานกรรมการ

                                               

สยามสปอร์ตเทเลวิชัน

บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชัน จำกัด เป็นบริษัทย่อยในเครือสยามสปอร์ต ซึ่งรับหน้าที่บริหารจัดการช่องโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอการถ่ายทอดสด และรายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาและบันเทิง ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 3 ช่องรายการคือ สยามสปอร์ตนิวส์, สยามสปอร์ตฟุตบอล และ สยามสปอร์ตไลฟว์ ทางสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชันส์ นอกจากนี้ ยังผลิตรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับกีฬาและบันเทิง เพื่อนำเสนอและออกอากาศ ทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในประเทศไทย คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี, ช่องเนชั่น เป็นต้น ตลอดจนผลิตเนื้อหาโทรทัศน์ เกี่ยวกับกีฬาและบันเ ...