Back

ⓘ ประวัติเทคโนโลยี - โอฬาร ไชยประวัติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ..
                                               

โอฬาร ไชยประวัติ

ดร. โอฬาร ไชยประวัติ อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองสังกัดพรรคเพื่อไทย ในสมัยรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดร.โอฬารเป็นเหตุสำคัญในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการแปรรูป บมจ. กฟผ. รวมทั้งได้เคยลาออกจากการเป็นกรรมการ บมจ.การบินไทย หลังถูกตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้มีการยกฐานะจาก "วิทยาลัยสุรนารี" ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดนครราชสีมา และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 8 สำนักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 32 หลักสูตร ปริญญาโท 34 หลักสูตร และปริญญาเอก 28 หลัก ...

                                               

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ CDOS เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการและระบบคอมพิวเตอร์ ในการชี้ชัดและระบุตัวผู้กระทำความผิดและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสวนสอบสวน ทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้ในการตรวจสอบประวัติผู้กระทำความผิด และใช้ในการพิจารณาในการลงโทษ ลดโทษหรือป้องกันปราบปราม ตลอดจนใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยปกติแล้วบุคคลธรรมดาสามารถจดจำและแยกแยะคนร้ายได้เฉพาะภายในท้องที่ของตนเองเท่านั้น การจดจำใบหน้าและลักษณะของคนร้ายทั้งหมดโดยใช้ความทรงจำของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าพนัก ...

                                               

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เดิมชื่อว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ตอนมาได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม และก่อนตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็น 1 ใน 7 คณะของสถาบัน เปิดสอนทั้งสิ้น 5 ภาควิชา ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ปริญญาโท 13 สาขาวิชา ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา

                                               

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต โดยระยะแรกจัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชา เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีครบ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

                                               

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติและจุดมุ่งหมาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อปีการศึกษา 2530 โดยมีเป้าหมายที่จะผลิต วิทยาศาสตร์บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และความถนัดในสาขาวิชาชีพที่เรียนเป็นอย่างดี หลักสูตรเน้นสอนนักศึกษาให้คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบ สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาได้ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่รู้จริง และรู้รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรของคณะให้มีลักษณะยืดหยุ่น Flexible และมีพลวัต Dynamic สามารถปรับเนื้อหาวิชาให้ทันกับย ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว โรงแรม ภาษา คหกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย บริหารธุรกิจและทักษะด้านธุรกิจรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับการจัดอันดับด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. เมื่อ พ.ศ. 2549 ในอันดับที่ 5 จาก 50 อัน ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ โดยได้รับการยกฐานะจากวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเดิมใช้เป็นพื้นที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียกว่า "ศูนย์ฝึกภาคสนามหนองระเวียง" ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯได้รักษาสภาพพื้นที่ป่านี้ไว้ เพื่อใช้เป็นโรงเรียนธรรมชาติ มีพื้นที่ทั้งหมด 2.600 ไร่ มีรั้วล้อมรอบอย่างถาวร มีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ คือ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระ ...

                                               

ณัฐ ภมรประวัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2536 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานเด่นด้านพยาธิวิทยาของโรคตับ ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ เป็นชาวเชียงใหม่ เกิดในตระกูลแพทย์ประจำราชสำนัก ท่านเป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวน 2 คน ของหลวงอายุรกิจโกศล และท่านผู้หญิงยุภา อายุรกิจโกศล

                                               

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ สามารถเป็นผู้นำในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยให้ก้ ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2502 ในนาม "โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ" ก่อนจะยกฐานะในปี พ.ศ. 2507 เป็น "วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ" และเป็น "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ" ในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้งสามได้แยกออกจากกันโดยมีอำนาจบริหารเป็นอิสระ ในปี พ.ศ. 2529 และได้ถูกยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร, ปราจีนบุรี และระยอง เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 13 คณะ 2 วิทยาลัย 2 ...

                                               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ

                                               

กรณีพิพาทกุญแจเข้ารหัสเอเอซีเอส

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 เกิด กรณีพิพาทว่าด้วยกุญแจเข้ารหัสเอเอซีเอส เมื่อสมาคมภาพยนตร์อเมริกัน และบริษัทแอดวานซ์แอคเซสคอนเทนต์ซิสเต็มไลเซนซิงแอดมินิสเตรเตอร์ จำกัด ออกหนังสือบอกกล่าว เว็บไซต์ที่เผยแพร่ชุดตัวเลข 09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0 ซึ่งเป็นชุดตัวเลขขนาด 128 บิต ที่อยู่ในรูปเลขฐานสิบหก และเป็นกุญแจเข้ารหัสสำหรับเอชดีดีวีดีและบลูเรย์เรียกร้องให้มีการนำชุดตัวเลขดังกล่าวและสิ่งใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับชุดตัวเลขนั้นออก โดยอ้างบทบัญญัติในรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลว่าด้วยการห้ามเผยแพร่วิธีการหลบเลี่ยงระบบควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการตอบโต้การเผยแ ...

                                               

การปฏิวัติยุคหินใหม่

การปฏิวัติยุคหินใหม่ หรือ การปฏิวัติเกษตรกรรมครั้งที่หนึ่ง เป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างกว้างขวางของวัฒนธรรมมนุษย์ในยุคหินใหม่จากสังคมคนเก็บของป่าล่าสัตว์ สู่สังคมเกษตรกรรม และสังคมเมือง ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวทำให้มนุษย์มีโอกาสสังเกตและทดลองพันธุ์พืช นำไปสู่ความรู้ในการปรับปรุงไม้ป่าเป็นไม้เลี้ยง แนวคิดการปฏิวัติยุคหินใหม่นี้คิดค้นโดย วี. กอร์ดอน ไชลด์ นักโบราณคดีชาวออสเตรเลียในหนังสือ Man Makes Himself การปฏิวัติยุคหินใหม่ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่เพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตอาหาร แต่ ...

                                               

สงครามกระแสไฟฟ้า

สงครามกระแสไฟฟ้า คือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาซึ่งมีการแข่งขันของระบบที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้า ในช่วงประมาณคริสต์ทศวรรษ 1880 ถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 1890 เหตุการณ์เหล่านี้หมายรวมถึงการแข่งโฆษณา การถกเถียงเรื่องความปลอดภัยของระบบ สื่อและโฆษณาชวนเชื่อที่เกิดตามมา โดยเป็นการปะทะกันระหว่างกลุ่มสนับสนุนไฟฟ้ากระแสตรง นำโดยบริษัทเอดิสันอิเลกทริกไลท์ และกลุ่มไฟฟ้ากระแสสลับ โดยบริษัทเวสติงเฮาส์อิเลกทริก "สงคราม" นี้ เริ่มต้นเมื่อมีการนำมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งถูกใช้อยู่เดิมในบริษัทหลายๆ บริษัทในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เข้ามาใช้อย่างแพร่หลายและรวดเร็ว จนในที่สุดก็ได้รับการยอมรับเหนือการจ่ายไ ...