Back

ⓘ วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรมไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, ประเทศไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ..
                                               

วัฒนธรรมไทย

คตินิยมเชื้อชาติในประเทศไทย งานศพไทย โซตัส การไหว้ สตรีในประเทศไทย รายชื่อผีไทย การแต่งงานแบบไทย กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ชุดไทยเดิม

                                               

กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)

กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่น ๆ

                                               

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

เผชิญ นิมิบุตร 23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500, 1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 หลวงสวัสดิ์สรยุทธ 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500, 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500

                                               

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริเวณที่ตั้งเดียวกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

                                               

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

บทความนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่แสดงมหรสพ สำหรับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ดูที่ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Centre เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดการแสดงต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงเป็นสถานที่จัดการประชุมต่างๆ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ

                                               

รายชื่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี